Friday, August 17, 2012

منشی تلفنی

هراسیده و ملتهب
شماره ام را می گیرم
و می دانم
تلفن دارد زنگ می زند
خانه خودم است و
من می خواهم در آن پیغام بگذارم
ولی این بار و هربار
یک غریبه گوشی را برمی دارد
پیش از اینکه منشی تلفنی
بتواند پیامی را ضبط کند

No comments:

Post a Comment